arpadfiai-Szent Korona értékrend
Menü
 
óra
 
kultura/hagyományok
kultura/hagyományok : Mária születése!

Mária születése!

  2012.08.04. 16:36

Mária születéstét, mint kisboldogasszony napját szeptember 8.-án ünnepli a katolikus egyház, de mi most Nagyboldogasszony napja kapcsán foglalkozunk vele. A születésről Jakab evangéliuma számol be. Jakab evangéliuma nem tartozik az Katolikus egyház által kanonizált (Bibliába rakott) evangéliumok közé, de nem tiltott, tehát un. apokrif evangélium. Ebben a II. században született Örömhírben találhatjuk meg Jézus Krisztus édesanyjának, Joakim és Anna leányának, Máriának történetét a fogantatástól.
 


Mária születése és annak előzményei
I. 1. A tizenkét törzs történetében olvassuk, hogy a dúsgazdag Joachim kétszeres áldozatot készült bemutatni az Úrnak, mert a következőképp gondolkodott magában:
- A többlet az egész népé lesz , az engesztelő áldozat pedig az Úristené, bűneim bocsánatára.
I. 2. Elérkezett az Úr nagy ünnepe, Izrael fiai készültek bemutatni áldozatukat, Joachimnak azonban útját állták:
- Nincs jogod, hogy elsőként mutasd be áldozatodat – figyelmeztette Ruben -, hiszen nem nemzettél sarjat Izraelnek!
I. 3. Joachim felettébb elszomorodott; ment is mindjárt, hogy megvizsgálja a tizenkét zsidó törzs lajstromát, miközben magában így beszélt:
- Átnézem a tizenkét zsidó törzs lajstromát, vajon én vagyok-e az egyetlen, aki nem nemzett sarjat Izraelnek.
És az átvizsgálás során azt találta, hogy az igazak mindegyike támasztott Izraelnek sarjakat. Eszébe jutott az ősatya, Ábrahám is, hogy azt késő öregkorában ajándékozta meg fiával, Izsákkal, az Úristen. I. 4. Joachim tehát igen szomorkodott, nem is került a felesége színe elé, hanem bevette magát a pusztaságba, ott vert sátrat, hogy negyven nap és negyven éjjel böjtöljön.
- Nem távozom innen, sem ételért, sem italért – mondta magában -, míg az én Uram és Istenem rám nem tekint. Az imádság lesz ételem és italom.
II. 1. Felesége, Anna, kettős bánatán bánkódott, két keservét keseregte:
- Keserves lesz az özvegységem, keserves a meddőségem!
II. 2. Elérkezett az Úr nagy ünnepe. Akkor szolgálólánya. Judit, így szólt hozzá:
- Meddig gyötrőd még a lelkedet? Lám, elérkezett az Úr nagy ünnepe, nem szabad siránkoznod. Inkább vedd ezt a fejkötőt, melyet a munkavezetőnő ajándékozott nekem: én amúgysem köthetem fel, elvégre a szolgálólányod vagyok, a fejkötőn pedig királyi jel van.
II. 3. – Hagyj engem békén – tiltakozott Anna. – Nem magam miatt siránkozom: az Úristen gyötört meg ennyire… Csak nem egy gazember adta neked a fejkötőt? Azért jöttél, hogy vétkedben cinkosoddá tegyél?
- Mi rosszabbat kívánhatnék rád azért, hogy nem fogadsz nekem szót?! – feleselt vele a szolgálólány, Judit. – Az Úristen amúgy is elzárta a méhedet, hogy ne hozhasson gyümölcsöt Izraelnek!
II. 4. Anna nagyon elszomorodott, de azért levetette gyászruháját, fejet mosott, menyegzői ruháját öltötte magára, aztán kilenc óra tájban lement a kertjébe sétálni. Végül egy babérfa tűnt elébe, az alatt letelepedett, s kis pihenés után így kezdett fohászkodni a Mindenhatóhoz:
- Atyáim Istene, áldj meg engem és hallgasd meg könyörgésemet, ahogyan megáldottad ősanyánkat, Sárát, hiszen fiúval ajándékoztad meg, Izsákkal!
III. 1. És Anna az égre szegezte tekintetét. De mikor a babérfán egyszerre madárfészket pillantott meg, magában keserű panaszra fakadt:
- Ó jaj, ugyan ki nemzett engem, ugyan milyen anyaméh hozott a világra? Gyalázatnak születtem, annak tekintenek Izrael fiai! Ócsárlás és gúny lett az osztályrészem, elkergettek az én Uram és Istenem templomából…! III. 2. Ó jaj, hová tartozom én? Nem tartozom az égi madarak közé, mert az ég madarai is termékenyek előtted. Uram… Ó jaj, hová tartozom én? Nem tartozom az oktalan háziállatok közé sem, mert az oktalan állatok szintén termékenyek előtted, Uram… Ó jaj, hová tartozom én? Nem tartozom még a szárazföld vadjai közé sem, mert a szárazföld vadállatai ugyancsak termékenyek előtted, Uram… III. 3. Ó jaj, hová tartozom én? Nem tartozom ehhez a földhöz sem itt, mert ez a föld szabott időben meghozza a maga gyümölcseit és magasztal Téged, Uram…!
IV. 1. Ekkor elébe állt az Úr angyala.
- Anna, Anna – hangzott a szózat -, az Úristen meghallgatta kérésedet. Foganni fogsz és szülni, s egyszer a te sarjadról beszél majd az egész földkerekség!
- Úgy igaz, ahogyan él az Úr, az Isten – fogadkozott Anna -, szüljek akár fiút, akár leányt, áldozati ajándékul viszem az én Uram és Istenem elé! Az Ő szolgálatára lesz a gyermek élete legvégső napjáig!
IV. 2. Egyszer csak két hírvivő érkezett:
- Nézd csak – figyelmeztették -, férjed, Joachim van érkezőben a nyájaival!
Közben ugyanis az Úr angyala leszállt Joachimhoz.
- Joachim, Joachim – mondta neki -, az Úristen meghallgatta a kérésedet. Térj haza innen. Íme feleséged, Anna, a méhében fogant.
IV. 3. Joachim tehát tüstént hazatért, összehívta a pásztorait és meghagyta nekik:
- Hozzatok ide nekem tíz bárányt, csupa hibátlan és makulátlan jószágot. Ezt a tíz bárányt szánom az Úristennek. És hozzatok nekem tizenkét gyenge húsú borjút is, mert ez a tizenkét borjú lesz a papoké és a véneké, azonkívül még száz kecskét – ezt a száz kecskét kapja majd a nép apraja-nagyja!
IV. 4. Így hát Joachim érkezőben volt a nyájaival. Anna kiállt a kapuba, s mihelyt megpillantotta a nyájaival közeledő Joachimot, nyomban odaszaladt hozzá, s a nyakába csimpaszkodva újságolta:
- Most már tudom, hogy az Úristen gazdagon megáldott. Mert lám, az özvegy nem özvegy többé, lám, a meddő asszony méhében fogant!
Joachim az első nap megpihent otthonában. V. 1. Másnap azonban már vitte is ajándékait.
- Talán irgalmas lesz hozzám az Úr – mondogatta magában. – Akkor úgy intézi, hogy a pap homlokpártája láthatóvá váljék számomra.
Joachim tehát bemutatta áldozatát, s szemét mindaddig a homlokpártára szögezte, míg a pap fel nem lépett az Úr oltárához. Nem látta a pártán, hogy bűnös volna.
- Most már tudom – örvendezett Joachim -, hogy az Úr irgalmas hozzám, mert minden bűnömet megbocsájtotta!
És megigazultan távozott a templomból, hogy hazatérjen.
V. 2. Anna hónapjainak száma pedig betelt; körülbelül hat hónap múlva, a hetedikben megszült.
- Fiú vagy leány? – kérdezte a bábától.
- Leány – válaszolt a bába.
Mire Anna ujjongva kiáltotta:
- Felmagasztosította lelkemet ez a mai nap!
És lefektette az újszülöttet. Mikor aztán a napok száma betelt, Anna lemosta magáról tisztátalanságát és mellét nyújtotta a csecsemőnek, akit Máriának nevezett el.


Mária a Templomban
VI. 1. A kisleány napról napra növekedett. Hat hónapos korában anyja letette a földre, hogy próbát tegyen, vajon megáll-e a lábán. A kis Mária pedig hat lépést tipegve tért meg anyja ölelő karjaiba. Anna felkapta őt és kijelentette:
- Ahogyan igaz, hogy él az én Uram és Istenem, úgy nem jársz te sem ezen a földön mindaddig, míg el nem viszlek az Úr templomába!
De a hálószobáját is valóságos szentéllyé alakította át, s meg nem engedte, hogy Mária testét valamilyen közönséges vagy tisztátalan étek járja át, melléje pedig a zsidók leányait hívta, csupa szeplőtelen szüzet, azok szórakoztatták. VI. 2. Így jött el a leányka első születésnapja. Joachim nagy fogadást adott, amire meghívta a főpapokat, a papokat és az írástudókat, a véneket és Izrael egész népét. Mikor bemutatta Máriát a papoknak, ők a következő szavakkal mondtak áldást rá:
- Atyáink Istene, áldd meg ezt a gyermeket, add, hogy a neve emlékezetes legyen örökké, minden nemzetség előtt!
A nép rázúgta:
- Úgy legyen, ámen.
Aztán a főpapoknak mutatták be a kisleányt, akik szintén megáldották, a következő szavakkal:
- Magasságok Ura, tekints erre a gyermekre, áldd meg őt a legeslegnagyobb áldással, olyannal, ami már nem fokozható!
VI. 3. Anna most felkapta Máriát, hálószobája szentélyében a mellét nyújtotta neki, s közben himnuszt zengett az Úristenhez:
- Himnuszt zengek az én Uramhoz és Istenemhez, mert tekintetét rám fordította és megszabadított engem ellenségeim gúnykacajától, mert megadta méhemnek az én Uram és Istenem azt a gyümölcsöt, mely igazságosságából fakad, s amely egy ugyan, de az Ő színe előtt mégis sokkal ér fel… Ki fogja hírül vinni Ruben fiainak, hogy Anna szoptat? Halljátok csak, halljátok, Izrael tizenkét törzse: Anna szoptat!
Azzal lefektette Máriát hálószobája szentélyében, kiment és ott sürgött-forgott a vendégek között, akik a lakoma végeztével vidáman indultak haza, dicsőítve Izrael Istenét. VII. 1. A gyermek fölött pedig hónap múlt hónap után: lassan kétéves lett.
- Vigyük őt az Úr templomába – javasolta akkor Joachim. – Teljesítsük ígéretünket, melyet születésekor tettünk, hogy a Mindenható valami bajt ne küldjön ránk, ajándékunkat vissza ne utasítsa!
- Várjunk, míg hároméves nem lesz – vetette ellen Anna. – Hogy ne függjön annyira apjától vagy anyjától.
- Várjunk – egyezett bele Joachim.
VII. 2. Mikor aztán a gyermek hároméves lett, Joachim elhatározta magát:
- Hívjuk a zsidók szeplőtelen leányait, mindegyik fogjon mécsest és tartsa magasra, s lobogva égjenek a mécsesek, nehogy hátat fordítson a leány, nehogy visszahúzza őt a szíve, el az Úr templomától!
Így is cselekedtek, mígnem felértek az Úr templomához. Ott a pap fogadta Máriát, csókkal és áldó köszöntéssel:
- Felmagasztalta az Úristen a te nevedet minden nemzedék előtt, és az idők teljességében általad fogja Izrael fiai elé tárni a megváltást!
VII. 3. Azzal leültette volna az oltár harmadik lépcsőjére. Az Úristen azonban kiárasztotta kegyelmét Máriára, aki kis lábaival nyomban táncra perdült – és Izrael egész háza a szívébe zárta őt. VIII. 1. Szülei tehát elindultak hazafelé, s közben csodálattal és hálával eltelten dicsőítették a Mindenható Istent, hogy leányuk nem menekült vissza hozzájuk. Mária pedig ezentúl a templomban élt, mint galamb a fészkén, eledelét egy angyal kezéből kapta. VIII. 2. Mikor tizenkét éves lett, a papok tanácsot tartottak.
- Íme, Mária, tizenkét éves lett az Úr templomában – töprengtek. – Mitévők legyünk vele, hogy be ne szennyezze a mi Urunk és Istenünk szentélyét?
Végül ezt mondták a főpapnak:
- Tiszted amúgy is az Úr oltárához állít, menj hát be és imádkozz Máriáért, s amit majd kinyilatkoztat neked az Úristen, azt fogjuk cselekedni.
VIII. 3. A főpap tehát felöltötte a tizenkét csengővel ékesített palástot, és bement a szentek szentjébe, hogy imádkozzék a leányért. S lám, elébe állt az Úr angyala:
- Zakariás, Zakariás – szólította meg -, menj ki és hívd gyűlésbe a nép özvegy férfiait. Mindegyikük hozzon magával botot, s amelyiküknek az Úristen jelet mutat, annak legyen felesége a leány!
Tüstént útnak indultak a hirdetők, bejárták körös-körül egész Júdeát, felharsant az Úr harsonája: s íme, egyhamar összesereglettek az özvegyek mind. IX. 1. József szintén félredobta az ácsfejszéjét, és maga is eljött otthonról a gyűlésbe. Mikor már együtt voltak, bottal a kézben odajárultak a főpap elé. A főpap elvette tőlük a botokat, aztán bement a templomba imádkozni. Imája végeztével újra fogta a botokat, kiment, kinek-kinek visszaadta a magáét – jel egyiken sem volt. Utoljára József vette át a botját, s lám: a botból galamb röppent fel, és József fejére szállt. Ekkor megszólalt a főpap:
- József, József, neked jutott osztályrészül, hogy az Úr szüzét magadhoz vegyed, neked, hogy a gondját viseld!
IX. 2. De József vonakodott:
- Fiaim vannak, öreg vagyok magam is, ez meg fiatal leány! Még majd nevetség tárgya leszek Izrael fiai előtt…!
- József – intette a főpap -, féld a te Uradat és Istenedet, emlékezz csak, mit tett az Úr Dátánnal, Abirónnal és Koréval, hogy nyílt meg alattuk a föld, és hogyan nyelte el mindannyiukat, mert szembeszegültek Vele! Vigyázz, József, nehogy most nálad, a te házad táján történjen meg ugyanez!
IX. 3. Józsefet megdöbbentették a szavak. Átvette hát a leányt, hogy a gondját majd ő viselje, s közben ezt mondta neki:
- Mária, magamhoz vettelek az Úr templomából. Egyelőre otthagylak téged a házamban. Nekem néhány építkezésen van dolgom oda megyek, de nemsokára hazatérek hozzád. Addig az Úr őriz majd!

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK