arpadfiai-Szent Korona értékrend
Menü
 
óra
 
Kiút/megoldások
Kiút/megoldások : Szent István intelmei:

Szent István intelmei:

  2012.08.12. 09:10

Szent István intelmeit még fiához, Imre herceghez címezte, de minden utódjának szol. Az írás az elő írásos emléke a szent Hagyományak, azaz a Szent Korona eszmeiséghez, amely már konkrétan a tanhoz, azaz annak egyik megvalósulási formájához, az Apostoli királysághoz az úgy nevezett Történelmi alkotmányhoz köthető. A még korábbi történelmileg is elfogadottan bizonyított  egyesség a hagyomány alapja a Vérszerződés.


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló
eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon,
azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel
adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket,
ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek,
részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák,
védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók
a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek,
szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem
restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat,
javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha
majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó
figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint,
mely Salamon szájából szól:
Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!...
[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek.
Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai gyöngédséggel parancsolok,
megveted - távol legyen! -, nem szívelnek többé sem Isten, sem az emberek. De halljad az
engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi
létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte
a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat meg a paradicsombéli
lakást. Isten régi, kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten
ujjával kötözött kötelékét, különb-különbféleképpen pusztult el: részben ugyanis a föld nyelte
el, részben tűz emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja
békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve kardcsapásokkal fenyegette a népet apja ostorsuhintásai
helyett, azért sok rosszat tűrt el országában, végül is kivetették onnan. Hogy ez
véled ne történjék, fogadj szót, fiam; gyermek vagy, gazdagságban született kis cselédem,
puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a
hadjáratok fáradalmait s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet
lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s
finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése;
hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé
teszi. Ezeket előrebocsátván térjünk a tárgyra.

FEJEZETEK:.
I.A katolikus hit megőrzéséről
II..Az egyházi rend becsben tartásáról
III.A főpapoknak járó tiszteletről
IIII. A főemberek és vitézek tiszteletéről
 V.Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról
 VI.A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
VII.A tanács súlyáról
VIII. A fiak kövessék az elődöket
IX. Az imádság megtartásáról
X. A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről


I. A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL
Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el,
ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod
becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam,
hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden
Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen
igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az
egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel
teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem
uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a
hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen
harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: „Csak az
nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd.” A hit tehát, melyről beszélek, a következő:
higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött
fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától
született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a
próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan
szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. „Ez a katolikus hit, melyben -
miként Atanáz mondja - ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül.” Ha
valamikor uralmad alatt akadnának olyanok - távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött
Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az
eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd,
ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle
emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék
meg, különös gondod legyen.

II. AZ EGYHÁZI REND BECSBEN TARTÁSÁRÓL
A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első
ízben a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok
és szent atyák ültették át, meggyökereztették erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen.
És ámbár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis mintegy réginek tartják; itt viszont,
kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért
kíván meg szemfülesebb s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem
bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint
hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön. Mert aki a szentegyház méltóságát
csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Hiszen maga az Úr
mondta Péternek, akit a szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt: „Péter vagy, erre a
sziklára építem egyházamat.” Ő ugyanis önnönmagát nevezte kősziklának, s nem ám fából
avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet,
Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta
a saját magára épült szentegyháznak. Ha valaki lázában e szentegyház tagjait vagy kicsinyeit
megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a
nyakára és a tenger mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak
egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam,
napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék,
mintsem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat
nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.
III. A FŐPAPOKNAK KIJÁRÓ TISZTELETRŐL
A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a
harmadik helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a
szemed világára. Ha ők jóindulatúak véled, ellenségtől nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsülnek,
bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. Őket
állította ugyanis Isten őrül az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá,
valamint az egész egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá. Mert nélkülük
királyok nem is állíttatnak, nem is országolnak. Az ő közbenjárásukra törlik el a vétkezők
vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétségkívül megjobbítod, országodat
is tisztességgel igazítod. Mert az ő kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbe kötés
hatalma. Mert Isten megegyezett velük örök szövetségben, és elkülönítette őket az emberektől,
a maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király szavával
megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket: „Fölkentjeimet ne érintsétek!” Az illeti meg
ugyanis Isten felkentjeit, ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszállva a szent renden való
férfiakat hamis vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja. Teljességgel
megtiltom fiam, hogy így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni, mert
az ilyen dolgok sértik Istent elsősorban. Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van,
kárhoztatásra méltó vétekbe esik - távol legyen! -, figyelmeztesd háromszor, négyszer is
négyszemközt az evangélium tanítása szerint. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg,
nyilvánosan kell megfeddni a következők alapján: Ha rád nem hallgat, jelentsd az egyháznak.
Mert ha e rendet megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod.

IIII. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRŐL
Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége
és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a
határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts
szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon
harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben,
hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az
alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és
király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve,
békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba
borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed szabta
mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz
mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.


V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL
A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. Dávid király és próféta
mondja: Ítéletedet, Isten, bízd a királyra.
És ugyanő másutt:
Király vagy, az igazságosságot szereted.
A türelemről így beszél Pál apostol: „tanúsítsatok mindenki iránt türelmet.” És az Úr evangéliumban:
„Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek lelketeket.” Ehhez tartsd magad, fiam: ha
becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod
tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd
vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél,
hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi
az ember; és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva
folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény
szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes
királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami
kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal,
esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.


VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL
A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság
hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel
és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különbkülönb
tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá.
Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különbkülönb
nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az
országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az
egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked,
fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben
tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem,
vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy
ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak
tartsák.


VII. A TANÁCS SÚLYÁRÓL
A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, dönt el
királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó
hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat. Minthogy pedig a
tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én
úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb
vének ajkán formálódjék és csiszolódjék. Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé
bölcsekkel ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és
bölcsességük miatt megfelel ez a feladat. Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs
szívbe, ne terjessze a bolondok szelessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a
bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: „Aki
jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos.” És Dávid zengi:
Jósággal közeledsz a jóhoz,
az igazhoz igaz vagy.
A tisztával tisztán bánsz,
a hamissal azonban hamis módra.
Ezért hát ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegyverben, a
vének a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból; ámde
ahányszor velük tanácskozol, még ha életrevaló is az a tanács, mindig terjeszd az öregek elé,
hogy minden cselekedetedet a bölcsesség mértékével mérhesd.


VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET
Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi
ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis
megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért
atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki
atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És
az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis
az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, mindig
legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat
pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden
béklyója nélkül kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem
utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra,
avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd
szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.

IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL
Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság
kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás.
Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal,
a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: „Küldd le [Uram, a bölcsességet]
szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így
fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben].” És ismét: „Uram, Atyám, életemnek
Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz
kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és
esztelen léleknek ne adj engem, Uram.” Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok,
te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki
legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse
tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és
láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól
nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.
X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI
ERÉNYRŐL

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az
erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele
kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi
erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába
tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam,
szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben
a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a
főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem
még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el
a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben
mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes mindenekhez,
nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős,
nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy
Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se
büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes,
hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság
minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.
Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki
uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.
Kuruc Ágnes fordítása

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK